Yükleniyor

Ünye Coğrafyası

A-
A+

Ünye ilçe merkezi, Karadeniz Bölgesinin, Orta Karadeniz Bölümü içinde yer almaktadır. Ordu il merkezine 61 km uzaklıktadır. İlçe geneli 487km2 alana sahiptir. Ünye ilçesi 41° 07′ 11” kuzey enlemleriyle, 37° 16′ 48′ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Karadeniz, batısında Samsun ili Terme ilçesiyle çevrelenmiştir. Doğusunda Fatsa İlçesi, güneyinde ise Akkuş ve Kumru ilçeleri bulunmaktadır.

2013 yılında yapılan değişiklikle Ordu ilinin büyükşehir statüsüne kavuşması sonucunda, köy yerleşmeleri, mahalle yerleşmeleri halini almıştır. Ünye ilçesinde 2017 yılı itibariyle 85 mahalle bulunmaktadır. İdari açıdan Ünye Merkez ilçesinin güney, doğu ve batı sınırı akarsular tarafından belirlenmiştir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde ise Kuzey Anadolu dağları yer almaktadır. İlçe sınırı dâhilinde çeşitli tepelik alanlar mevcuttur. En yüksek noktası 402 m olan Ünye ilçesinde, Çet Tepesi (402m), Kızılkaya Tepesi (392m), Erkiz Tepesi (391m), Kale Tepesi (248m), Belen Tepesi (245m), Saraçlı Tepesi (209m), Üzümlük Tepesi (161m), Kırık Tepesi (137m), Düğün Tepesi (104m), ve Ünye Merkez ilçesine en yakın yükselti alanını oluşturan Çakır Tepesi (81m) bulunmaktadır.

Ünye ilçesi bulunduğu konum itibariyle, Karadeniz iklimi özelliklerinin etkisi altındadır. Çevresine göre yükseltisinin az olması ve denize olan yakın mesafesinden dolayı nem oranı yüksektir. Yıllık ortalama sıcaklık 14.4oC, yıllık yağış miktarı ortalaması ise 1183 mm’dir. Bulunduğu saha itibariyle en önemli akarsular, Lahna, Tabakhane, Curi ve Ceviz deresidir.

Toprak özellikleri bakımından gri kahverengi podzolik, kahverengi orman ve alüvyal topraklar yaygınlık göstermektedir. Yerleşme alanının da içinde yer aldığı saha akarsular tarafından taşınmış olan alüvyon malzemenin üzerine kuruludur.

Sahanın bitki örtüsü, Karadeniz bitki örtüsünün özelliklerini yansıtmaktadır. Karışık orman türlerinin de görüldüğü alanda genellikle ladin, göknar, sahil çamı ve özellikle orman gülleri yaygınlık göstermektedir. Tarım ve Orman kullanım alanlarının yoğunluğu yerleşim alanlarının az olmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Beşeri faktörlerle ilişkili olarak yerleşim alanlarını genişletmek amacıyla orman ve tarım alanlarının tahribatı yaygınlaşmaktadır. Çalışma sahasının %50 den fazlasını tarım alanları oluşturmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2020 yılında yapılan sayım sonucunda, Ünye ilçesinin toplam nüfusu 130.464 kişi olarak belirlenmiştir. Nüfus yoğunluğu 373 kişi/km2 değerlere sahiptir.

Ekonomik faaliyetler bakımından gelir getirici en önemli ürün fındıktır. Tarım alanlarının çoğu fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Hayvancılık faaliyetleri ise diğer komşu ilçelere nazaran daha zayıftır. Nedeni ise tarım, orman alanlarının fazlalığı, çayır ve mera alanlarının azlığıdır. Yapılan hayvancılık türü ise geçim hayvancılığıdır. Sanayi faaliyetleri bakımından Ünye ilçesinde birçok atölye tipi imalat sanayi alanları mevcuttur. 2017 itibariyle valilik ve belediye işbirliğiyle Killik mevkiinde belirlenen alana organize sanayi bölgesi yapımı planlanmaktadır. Ünye ilçesinin en önemli sanayi alanını Ünye Çimento fabrikası ve Ünye Un fabrikası oluşturmaktadır. Hem yöre ekonomisine hem de yörede yaşayan halkın ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunmakta, istihdam açısından önem arz etmektedir. Ünye Limanının varlığı, sanayi alanlarında imal edilen ürünlerin ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır.

Ulaşım sistemleri bakımından, Ünye ilçesinin Orta Karadeniz Bölümünde, Karadeniz sahil yolu güzergâhında illeri birbirine bağlayan konumunda olması, ulaşım sistemlerine önem verilmesine ve kalitesinin arttırılmasına yol açmıştır.

Tamamı ve Kaynak: Ünye ilçe merkezinin coğrafyası Yüksek Lisans Tez no: 479360