Yükleniyor

Kültür Yolu

A-
A+
Adres : Ünye, Ordu, Türkiye Konum : Yol Tarifi (Haritada Gör)

Bu proje DOKAP [1], 5393 sayılı  Belediye Kanunu madde 73[2], Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu[3] ve  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu[4] kapsamında, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Ünye Belediyesi Kültür Yolu Proje ekibi tarafından hazırlanmıştır. Proje kapsamında 2014 yılında başlatılan Kültür Yolu güzergahındaki tescilli eserlerin restorasyonu ve fonksiyonlandırılması çalışmaları belli bir aşamaya getirilmiş ve 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Yine bu güzergah üzerinde sokak sağlıklaştırma projeleri ve peyzaj projeleri bu sure içerisinde tamamlanacaktır.  Proje etapları tamamlandıkça bu güzergah üzerinde ticari faaliyetini sürdüren esnaflara ve sanaatkarlara işgücü niteliğini arttırıcı uygulamalı kurs ve eğitimler verilecektir. Turizmin ekonomiye katkısı yerel halka anlatılmak üzere farkındalık sempozyumları düzenlenecektir.Ünye’nin unutulmaya yüz tutmuş, yöresel el sanatları, bakırcılık, çapulacılık , çarıkçılık , yemenicilik, gümüş işlemeciliği, sepetçilik, ipçilik, çömlekçilik, , semercilik, gibi birçok sanat ve zanaat eserinin turizm ekonomisine kazandırılması sağlanacaktır.   

Ünye Belediyesi olarak kültür ve turizm potansiyelinin arttırılması ile ticaret hayatının gelişmesi maksadıyla Kültür Yolu Güzergahında bulunan eserlerle ilgli çalışmalar yapılmıştır.

[1] DOKAP Eylem Planı ile bölgenin; – Ekonomik yapısını güçlendirmek, – Sosyal gelişmesini ve dayanışmasını artırmak, – Doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

[2] Belediyeler, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmet alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

[3] Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.

[4] Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere ilân edilen bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınır. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir.