Yükleniyor

KORUGE BORU (MUFLU) ALIMI

A-
A+
Tamamlanan İhaleler Bu ihale 1 ay önce sona erdi.

KORUGE BORU (MUFLU) ALIMI

ÜNYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Koruge Boru (Muflu) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/736045

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÜNYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:3 52300 Ünye/Ordu – ÜNYE / ORDU ÜNYE/ORDU

c) Telefon ve faks numarası

:

0 452 3231941 – 0 452 3248405

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Koruge Boru (Muflu) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Kalem Toplam 4.230 m Koruge Boru (Muflu) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karşıyaka Mah. Cuma Değirmeni Sok. Belediyemize Ait Tamirhane

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin isteği doğrultusunda, istediği zamanlarda istediği miktar kadar malzemeler idareye ait depoya yüklenici tarafından teslim edilecektir. İdare istemediği ve uygun görmediğinde malzemelerin sevkiyatı durdurulacak olup idarenin siparişine göre işin sözleşmesi süresi içerinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 Gün İçerisinde 240 Takvim Günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.12.2021 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ünye Belediyesi İhale Birimi Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:1 52300 Ünye/Ordu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.